Особливості впливу занять волейболом за профільною програмою на координаційну підготовленість дівчат 15 років

Автор(и)

  • С. І. Марченко Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
  • А. І. Диханова Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Анотація

Аналіз сучасної науково-методичної літератури дозволив з’ясувати, що розвиток координаційних здібностей є однією з найважливіших та невід’ємних складових процесу підготовки юних волейболістів і дав змогу підібрати комплекс тестів оцінки координаційної підготовленості у відповідності до вікових, статевих і специфічних для волейболу особливостей.

 

Посилання

Беляев А. В. Волейбол на уроке физической культуры / А. В. Беляев. – М.: СпортАкадемПресс, 2004. – 144 с.

Бурцев А. В. Совершенствование пространственно-временной ориентировки у квалифицированных волейболистов / А. В. Бурцев // Педагогико-психологические и медико-биологические проблемы физической культуры и спорта. – 2011. – №1. – С. 34-38. – Режим доступа: http://www/kamgifk.chelny.net/journal

Василашко І. Профільне навчання у старшій школі: стан і проблеми реалізації / І. Василашко, М. Коваленко, О. Лозова // Управління освітою. – 2012. – липень. – № 14 (290). – С. 13-16.

Войтович І. Мотивація старшокласників профільних спортивних класів до занять фізичною культурою / І. Войтович, Т. Гнітецька // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. пр. – Вип. 12. – Вінниця, 2011. – Т. 1. – С. 116–121.

Воропай С. М. Теорія і методика волейболу : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. М. Воропай. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – 424 с.

Ганчева В. І. Проблеми та перспективи профілізації учнів за спортивним напрямом / В. І. Ганчева // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2014. – № 8. – С. 106–114. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/pednauk_2014_8_15.pdf.

Голенкова Ю. В. Розвиток координаційних здібностей дівчат старшого шкільного віку засобами художньої гімнастики / Ю. В. Голенкова, А. В. Галкіна // Теорія та методика фізичного виховання. – 2015. – №4. – С. 39–44. doi: http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2015.4.1155

Дикий О. Актуальні проблеми профільного навчання за спортивним напрямом старшокласників / О. Дикий // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: А. В. Цьось та ін.]. - Луцьк, 2015. – № 3(31). – С. 65-69. Режим доступу : http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/8163

Іващенко О. В. Вікові особливості розвитку рухових здібностей дівчат старших класів / О. В. Іващенко, З. М. Дуднік // Теорія та методика фізичного виховання. – 2011. – № 8. – С. 3–5. doi: http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2011.8.727.

Каширин В. А. Структурный подход к развитию ловкости у волейболистов / В. А. Каширин, А. В. Бурцев, Л. Д. Назаренко. – Ульяновск : УлГУ, 2009. – 132 с.

Кравчук Т. М. Особливості використання танцювальних вправ у фізичному вихованні старшокласниць / Т. М. Кравчук, К. М. Голівець // Теорія та методика фізичного виховання. – 2015. – № 4. – С. 1116. doi: http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2015.4.1151

Лях В. И. Двигательные способности школьников: основы теории и методики развития / В. И. Лях. – М.: Терра – Спорт. 2000. – 192 с.

Лях В. И. Координационные способности: диагностика и развитие / В. И. Лях. – Минск: ТВТ Дивизион. – 2006. – 290 с.

Марченко С.І. Характеристика впливу ігрових засобів на динаміку розвитку витривалості в учнів молодшого шкільного віку // Теорія та методика фізичного виховання. 2008. № 10. C. 38-49.

Марченко С. І. Умови ефективного розвитку рухових здібностей у школярів молодших класів засобами рухливих ігор : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фiз. вих. і спорту : 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення» / С. І. Марченко. – Харків, 2008. – 21с.

Марченко С. І. Особливості розвитку координаційних здібностей школярів старших класів / С. І. Марченко, О. С. Якименко // Теорія та методика фізичного виховання. Науково-методичний журнал. – Харків: ОВС, 2013. – №01. – С. 27–33. doi: https://doi.org/10.17309/tmfv.2013.1.1007

Марченко С. І. Особливості розвитку координації у школярів молодших класів / С. І. Марченко, Б. А. Бережняк // Теорія та методика фізичного виховання. Науково-методичний журнал. – Харків: ОВС, 2014. – №04. – С. 32–37. doi: https://doi.org/10.17309/tmfv.2014.4.1115

Марченко С. І. Педагогічні умови розвитку координації у дівчат молодшого шкільного віку засобами ритмічної гімнастики / С. І. Марченко, Є. Г. Захарова // Теорія та методика фізичного виховання. Науково-методичний журнал. – Харків: ОВС, 2015. – №02. – С. 3–9. doi: https://doi.org/10.17309/tmfv.2015.2.1135

Марченко С. І. Моделювання процесу розвитку спритності у хлопчиків 2-4 класів засобами рухливих ігор / С. І. Марченко // Теорія та методика фізичного виховання. Науково-методичний журнал. – Харків: ОВС, 2017. – №02. – С. 98–104. doi: https://doi.org/10.17309/tmfv.2017.2.1194

Муаяд Маклоуф Особенности обучения элементам техники игры у юных волейболистов / Муаяд Маклоуф // Спортивний вісник Придніпров’я. Науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ: Інновація, 2014. – №1. – С. 172–176. Режим доступу : http://www.infiz.dp.ua/joomla/media/sport-visnik-pred/2014-01/2014-01-37.pdf

Навчальна програма. Фізична культура. Профільний рівень 10-11 класи / Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист № 1/11-8298 від 31.08.10); [підгот. авторский колектив: В. Єрмолова, Л. Іванова, Г. Смоліус та ін.]. – Київ, 2010. – 138 с. Режим доступу : https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv

Сергієнко Л. П. Спортивна метрологія : теорія і практичні аспекти: [підручник] / Л. П. Сергієнко. – К.: КНТ, 2010. – 776 с.

Фізична культура для загальноосвітніх навчальних закладів. 10-11 класи. Рівень стандарту / Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист № 1/11-8297 від 31.08.10); [підгот. авторский колектив: Т. Ю. Круцевич, С. М. Дятленко, І. Х. Турчик, Н. С. Кравченко, С. М. Чешейко, О. М. Лакіза, Д. В. Деменков, В. І. Ганчева, В. І. Гончаренко]. – Київ, 2010. – 138 с. Режим доступу : https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv

Худолій О. М. Дискримінантний аналіз в оцінці функціональної і рухової підготовленості дівчат старших класів / О. М. Худолій, О. В. Іващенко // Теорія та методика фізичного виховання. – 2014. – №4. – С. 1222. doi: http://dx.doi.org/10.17309/tmfv.2014.4.1113

Худолій О. М. Моделювання процесу навчання та розвитку рухових здібностей у дітей і підлітків : Монографія / О. М. Худолій, О. В. Іващенко. – Харків: ОВС, 2014. – 320 с.

Ivashchenko, O.V., Yermakova, T.S., Cieslicka, M., Zukowska, H. (2015). Discriminant analysis in classification of motor fitness of 9–11 forms’ juniors. Journal of Physical Education and Sport, 15(2), 238–244. doi:10.7752/jpes.2015.02037

Опубліковано

2019-02-10

Як цитувати

Марченко, С. І., & Диханова, А. І. (2019). Особливості впливу занять волейболом за профільною програмою на координаційну підготовленість дівчат 15 років. Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту, 10, 37-43. вилучено із https://tmfv.org/apfvs/article/view/250

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають