Рівень прояву специфічних координаційних здібностей юнаків 15 років у процесі занять волейболом

Автор(и)

  • С. І. Марченко Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
  • О. О. Денисюк Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Анотація

Результати педагогічного тестування координаційних здібностей юнаків 15 років на початку педагогічного експерименту свідчать про недостатній рівень їх розвитку. Більшість учнів мали рівень координаційних здібностей низький, нижче середнього та середній. Крім того, необхідно заначити низький рівень виконання навчальних нормативів з волейболу для учнів 10-го класу зокрема «10 прямих верхніх подач на точність у зазначену зону» та «6 передач на точність через сітку із зони 2, 3, 4 в зазначену», що пов’язано з недостатнім рівнем розвитку координаційних здібностей.

Під час формувального експерименту було виявлене значне зростання рівня координаційних здібностей у юнаків 15 років (р<0,05). Динаміка отриманих даних засвідчила ефективність використання засобів волейболу в процесі фізичного виховання.

Посилання

Беляев, А. В. (1991). Анализ технических действий волейболистов в защите и нападении : метод. разработка для студ. базового фак. и слушателей ВШТ ГЦОЛИФКа. М. : ГЦОЛИФК, 18.

Ермаков, С. С. (1997). Обучение технике ударных движений в спортивных играх на основе их компьютерных моделей и новых тренажерных устройств : автореф. дис. …д-ра. пед. наук . К., 47.

Лапутин, А. Н. (1997). Совершенствование технического мастерства спортсменов высокой квалификации. Наука в олимпийском спорте, 246.

Лапытов, И. К. (2006). Материалы курса “Физическая культура в профильном обучении” : лекции 1–4. М. : Пед. ун-т “Первое сентября”, 60.

Лях, В. И. (2006). Координационные способности: диагностика и развитие. Минск: ТВТ Дивизион, 290.

Лях, В. И. (2010). Совершенствование специфических координационных способностей. Физическая культура в школе, (2), 7–14.

Марченко, С. І. (2008). Умови ефективного розвитку рухових здібностей у школярів молодших класів засобами рухливих ігор : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фiз. вих. і спорту : 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення». Харків, 21.

Марченко, С. І., & Герасименко, А. С. (2012). Особливості координаційних здібностей у дітей молодших класів. Матеріали наукової конференції «Актуальні проблеми фізкультурної освіти». VII Міжнародна електронна наукова конференція (20-21 квітня 2012 року). Харків: «ОВС», 34 – 36.

Марченко, С. І., & Щербина, Є. С. (2012). Педагогічні умови розвитку координації у хлопчиків молодшого шкільного віку засобами рухливих ігор. Матеріали VІІ Міжнародної електронної наукової конференції «Актуальні проблеми фізкультурної освіти». Харків: ОВС, 48 – 51.

Марченко, С. І., & Бережняк, Б. А. (2014). Особливості розвитку координації у школярів молодших класів. Теорія та методика фізичного виховання, (4), 32–37.

Марченко, С. І., & Якименко, О. С. (2013). Особливості розвитку координаційних здібностей школярів старших класів. Теорія та методика фізичного виховання, (1), 27–33.

Марченко, С. І., & Захарова, Є. Г. (2015). Педагогічні умови розвитку координації у дівчат молодшого шкільного віку засобами ритмічної гімнастики. Теорія та методика фізичного виховання, (2), 3–9.

Марченко, С. І., & Сябро, О. К. (2012). Педагогічні умови розвитку координації у дівчаток молодшого шкільного віку засобами рухливих ігор. Матеріали VІІ Міжнародної електронної наукової конференції «Актуальні проблеми фізкультурної освіти». Харків: ОВС, 40 – 42.

Морван, Д. (1993). Методика развития скоростно-силовых способностей квалифицированных волейболистов : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теория и методика обучения (физическая культура, основы здоровья», Киев, 1993. 19.

Селезньова, Т. В.(2005). Тести і нормативи для оцінки розвитку координаційних здібностей школярів 7 – 17 років в процесі фізичного виховання: методичні рекомендації. Херсон: ХДУ, 75.

Круцевич, Т. Ю., Дятленко, С. М., Турчик, І. Х., Кравченко, Н. С., Чешейко, С. М., Лакіза, О. М., Деменков, Д. В., Ганчева, В. І., & Гончаренко, В. І. (2010). Фізична культура для загальноосвітніх навчальних закладів. 10-11 класи. Рівень стандарту, Київ, 138.

Худолій, О. М., & Іващенко, О. В. (2014). Моделювання процесу навчання та розвитку рухових здібностей у дітей і підлітків: Монографія. Харків: ОВС, 320.

Опубліковано

2018-05-27

Як цитувати

Марченко, С. І., & Денисюк, О. О. (2018). Рівень прояву специфічних координаційних здібностей юнаків 15 років у процесі занять волейболом. Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту, 9, 66-70. вилучено із https://tmfv.org/apfvs/article/view/239

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають