Анонси

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди, кафедра ТМФВ, редакція журналу «Теорія та методика фізичного виховання» мають честь запросити представників Вашої організації до участі в конференції

Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту
XII Всеукраїнська наукова конференція (11.12.2020 року)

Програма конференції передбачає роботу таких секцій:

Проблеми фізичного виховання і спорту в середній школі.
Проблеми фізичного виховання і спорту у вищій школі.
Інформаційні і комп’ютерні технології у фізичному вихованні і спорті.
Робочі мови конференції: українська і англійська.

Для включення у програму конференції необхідно до 01 листопада 2020 року надіслати тези доповіді в обсязі 3 сторінок.

Вимоги до матеріалів:

Тези подаються у форматі Microsoft Word або *.rtf. Ім’я файла (латинськими буквами) відповідає прізвищу першого автора+номер секції (наприклад: ermakov_06.doc).
Текст тез повинен бути набраним через 1,5 інтервали, шрифт «Times New Roman Cyr», кегль 14; поля: верхнє, нижнє, ліве — 2,5 см, праве 1,5 см (30 рядків по 60-64 символів). Малюнки підготовлені у форматі *.tif, *.pdf. Таблиці повинні мати вертикальну орієнтацію і побудовані за допомогою майстра таблиць редактора Word. Формули підготовлені в редакторі формул MS Equation2.0.
Тези пишуться за схемою: назва, автори (ім’я, по батькові, прізвище), … університет (інститут, академія), вступ (постановка проблеми, аналіз публікацій, зв’язок роботи з науковими програмами), мета дослідження, матеріали і методи, результати дослідження, висновки, список літератури (не більше 10). Тексти анотацій трьома мовами (українською і англійською) повинні містити: прізвище та ім’я автора (ів), назву роботи, назву установи, текст до 150 слів і ключові слова.
Анотація статті подається українською і англійською мовами за схемою: мета дослідження, матеріали і методи, результати, висновки. Обсяг — 150 слів.
Матеріали конференції (тези) будуть розміщені в електронному збірнику матеріалів конференції.
Основні дати:

Час подачі матеріалів – до 01 листопада 2020 р.
Пленарні і секційні засідання – 11 грудня 2020 р за програмою конференції.