Координація рухів: особливості оцінки силових зусиль у хлопців 11-13 років

Автор(и)

  • Д. А. Малишев Харківський національний педагогічний університет імені г.С. Сковороди

Анотація

Хлопці 11-13 років найкраще оцінюють відтворення зусилля 2/3 від максимального. Статистично достовірної вікової динаміки в оцінці силових зусиль у хлопців 11-13 років не спостерігається. Взаємозв’язок між відтворенням зусилля 1/3, 1/2 та 2/3 від максимального статистично не достовірний.

У процесі фізичного виховання хлопців 11-13 років необхідно акцентувати увагу на формування здібності до управління рухами як компоненти координаційної підготовки школярів.

Посилання

Носко, М.О., Єрмаков, С.С., & Гаркуша, С.В. (2010). Теоретико-методичні аспекти зміцнення фізичного здоров’я учнівської та студентської молоді. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт / Черніг. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. Чернігів: Вид-во ЧДПУ, (76), 243—247.

Круцевич, Т. Ю. (2000). Управление физическим состоянием подростков в системе физического воспитания. К., 510.

Круцевич, Т.Ю. (2000). Прогнозные модели гармоничности физического развития подростков. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, (12) 48-55.

Іващенко, О.В. (2016). Моделювання процесу фізичного виховання школярів: Монографія. Харків: ОВС.

Іващенко, О.В., & Макарова, О.А. (2013). Порівняльна характеристика рухової підготовленості школярів 8—9 класів. Теорія та методика фізичного виховання, (1), 40-46. https://doi.org/10.17309/tmfv.2013.1.1009

Іващенко, О. В., & Шепеленко, Г. П. (2014). Порівняльна характеристика координаційної і силової підготовленості учнів середніх класів. Теорія та методика фізичного виховання, (2), 22-30. https://doi.org/10.17309/tmfv.2014.2.1096

Сергієнко, Л.П., Чекмарьова, Н.Г., & Хаджинов, В.А. (2012). Психомоторика: контроль та оцінка розвитку : [Навчальний посібник]. Харків : ОВС, 270.

Бальсевич, В.К. (2000). Онтокинезиология человека. М. : Теория и практика физической культуры, 275.

Ильин, E. П. (2003). Психомоторная организация человека : учеб. для вузов. СПб. : Питер, 384.

Іващенко, О., & Худолій, О. (2014). Особливості функціональної, координаційної і силової підготовленості хлопців 8—9 класів. Теорія та методика фізичного виховання, (1), 15-23. https://doi.org/10.17309/tmfv.2014.1.1041

Lopatiev, A., Ivashchenko, O., Khudolii, O., Pjanylo, Y., Chernenko, S., & Yermakova, T. (2017). Systemic approach and mathematical modeling in physical education and sports. Journal of Physical Education and Sport (JPES), 17(1), 146-155.

Іващенко, О.В., Пашкевич, С.А., & Крінін, Ю.В. (2014). Порівняльна характеристика функціональної, координаційної і силової підготовленості хлопців 8—9 класів. Теорія та методика фізичного виховання, 0(2), 31-39. https://doi.org/10.17309/tmfv.2014.2.1099

Круцевич, Т.Ю., & Безверхня, Г.В. (2010). Рекреація у фізичній культурі різних груп населення: Навч. посібник. К.: Олімпійська література, 248.

Круцевич, Т.Ю., Воробйов, В. І., & Безверхня, Г. В. (2011). Контроль у фізичному вихованні дітей, підлітків і молоді: навч. посіб. К.: Олімп. л-ра, 224.

Линець, М. М. (1997). Основи методики розвитку рухових якостей : навч. посіб. Л. : Штабар, 207.

Кравчук, Т., & Курочка, О. (2013). Використання засобів боді-балету в процесі фізичного виховання старшокласниць. Теорія та методика фізичного виховання, (4), 40-47. https://doi.org/10.17309/tmfv.2013.4.1035.

Лях, В.И. (2001). Тесты у физическом воспитании школьников. М.: Физкультура и спорт, 114.

Москаленко Н.В. Фізичне виховання молодших школярів: [монографія]. Д.: Інновація, 2007. 252 с.

Носко М. О. Проблема удосконалення рухової функції в процесі навчання. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. за ред. С. С. Єрмакова. Х., 2002. № 1. С. 19–31.

Носко М. О., Архипов О. А. Біомеханічна характеристика рухових якостей людини (теоретичний аналіз) [Електронний ресурс]. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. 2014. Вип. 118(1). С. 227–239. url: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuPN_2014_118(1)__52

Платонов В. М., Булатова М. М. Фізична підготовка спортсмена. К. : Олімпійська література, 1995. 320 с.

Романенко В.А. Двигательные способности человека. Донецк.: Изд-во ДонНУ, 2005. С. 125–138.

Срібний, Є. (2016). Аналіз розвитку рухових здібностей у хлопців та дівчат старших класів. Теорія та методика фізичного виховання, (2), 33-47. https://doi.org/10.17309/tmfv.2016.2.1162

Фарфель B. C. Управление движениями в спорте. М. : Физкультура и спорт, 1975. 226 с.

Худолій, О. М., & Марченко, С. І. (2007). Моделювання розвитку швидкісно-силових здібностей у школярів 2-4 класів засобами рухливих ігор. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: наукова монографія за ред. проф. Єрмакова С.С. Харків: ХДАДМ (ХХПІ), (8), 139-142.

Худолій, О.М. (2008). Загальні основи теорії і методики фізичного виховання: Навчальний посібник. Харків: ОВС.

Худолій, О.М. & Іващенко, О.В. (2014). Моделювання процесу навчання та розвитку рухових здібностей у дітей і підлітків: Монографія. Харків: ОВС, 320.

Шиян, Б. М. (2001). Теорія і методика фізичного виховання школярів. Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 272.

Шиян, Б. М., & Папуша, В. Г. (2005). Методика викладання спортивно-педагогічних дисциплін у вищих навчальних закладах фізичного виховання і спорту: Навчальний посібник. Харків: «ОВС», 208.

Bodnar, I., & Andres, A. (2016). Tests and standards for express-control of physical fitness and health of middle school age pupils. Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems of Physical Training and Sports, 20(4), 11-16. https://doi.org/10.15561/18189172.2016.0402

Ivashchenko, O. V., & Kapkan, O. O. (2016). Informative pedagogic control indicators of 14-15 years age girls’ motor fitness. Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports, 20(6), 18-25. https://doi.org/10.15561/18189172.2016.0603

Ivashchenko, O., Khudolii, O., Iermakov, S., & Prykhodko, V. (2018). Coordinating abilities: recognition of a state of development of 11-13 years old boys. Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems of Physical Training and Sports, 22(2), 86-91. https://doi.org/10.15561/18189172.2018.0204

Ivashchenko, O., Khudolii, O., Iermakov, S., Bartik, P., & Prykhodko, V. (2018). Movement Coordination: Identification of Development Peculiarities in Girls and Boys Aged 11-13. Teorìâ Ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, 18(3), 136-147. https://doi.org/10.17309/tmfv.2018.3.04

Ivashchenko, O., Khudolii, O., Iermakov, S., Lochbaum, M., Cieślicka, M., Zukow, W., Nosko, M., & Yermakova, T. (2017). Methodological approaches to pedagogical control of the functional and motor fitness of the girls from 7-9 grades. Journal of Physical Education and Sport (JPES), 17(1), 254-261.

Ivashchenko, O., Khudolii, O., Iermakov, S., Prykhodko, V., & Cieslicka, M. (2018). Movement Coordination: Identification of Age-Related Dynamics of its Development in Girls Aged 11-13. Teorìâ Ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, 18(2), 93-99. https://doi.org/10.17309/tmfv.2018.2.06

Опубліковано

2019-02-10

Як цитувати

Малишев, Д. А. (2019). Координація рухів: особливості оцінки силових зусиль у хлопців 11-13 років. Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту, 10, 23-27. вилучено із https://tmfv.org/apfvs/article/view/247