Підвищення силової підготовленості старшокласниць під впливом комплексів спеціально підібраних вправ

Автор(и)

  • С. І. Марченко Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
  • М. В. Лісєєнкова Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Анотація

В результаті проведення серії тестів в експериментальній та контрольній групах в ході констатувального і формувального експерименту були одержані відповідні статистичні дані показників їх силової підготовленості, що свідчать на нашу думку про позитивні зміни, які відбулися за 4 тижні занять. Показники критерія Стьюдента t свідчать про відсутність достовірності в чотирьох з п’яти тестів. Лише в тесті підіймання тулуба в сід різниця показників на початку та прикінці експеріменту виявилась достовірною.Зміни показників критерія Стьюдента t свідчать на нашу думку про те, що в разі продовження використання спеціально підібраних вправ в навчальному процесі можливі достовірні зміни орієнтовно на прикінці піврічччя.

Запропоновані нами комплеси спеціально подібраних вправ, ефективні та можуть бути використані вчителями у фізичній підготовці страшокласниць. Це дозволить урізноманіти засоби навчання та надати емоційного настрою заняттям фізичною культурою.

Посилання

Бабынин, Ю.А., & Кононов, В.Н. (2009). Использование компьютерных программ для статистической обработки соревновательной деятельности волейболистов. Физическое воспитание студентов творческих специальностей. Харьков, №3, С. 11-17.

Бальсевич, В.К. (2004). Физическая культура в школе: пути модернизации преподавания. Педагогика: научно-теоретический журнал, №1, С. 26-32.

Бальсевич, В.К. (1996). Концепция альтернативных форм организации физического воспитания детей и молодежи. Физическая культура: воспитание, образование, тренировка, № 1, С. 23-25.

Воячецкий, З. (2000). Развивая силу. Физическая культура в школе, №2, С. 468.

Денисова, Л. В., Хмельницкая, И. В., & Харченко, Л.А. (2008). Измерения и методы математической статистики в физическом воспитании и спорте: учебное пособие для вузов. Киев, 127 с.

Захаров, В.Н. (1994). Энциклопедия физической подготовки. М.: Лептос, 368 с.

Захарьева, H.H. (2005). Возрастная физиология: учебное пособие. Волгоград: ВГАФК, 138 с.

Калин, К.К. (2000). Фундаментальные основы информатики: социальная информатика.М.: Деловая книга, 350 с.

Каныгин, Ю.М., & Калитич, Г.И. (1990). Основы теоретической информатики. Киев: Наукова думка, 232 с.

Козина, Ж.Л., Гринченко, И.Б., Крамской, С.И., & Поярков, Ю.М. ( 2013). Спортивные игры: учебник для студ. пед. вузов в 2-х томах. Том 1. Харьков,. 446 с.

Комков, А.Г., & Кириллова, Е.Г. (2002). Организационно-педагогическая технология формирования физической активности школьников Физическая культура: воспитание, образование, тренировка, №1, С. 2-5.

Коренберг, В. Б.(1996). Проблемы физических и двигательных качеств. Теория и практика физической культуры № 7. , С 2-5.

Лапутин, А. Н. (2000). Практическая биомеханика. Київ, 298 с.

Лісовський, В.Р. (2007). Методика застосуваннявправ з опоромна уроках фізичноговиховання в ПТНЗ.(Методичні рекомендації викладачам фізичного виховання ПТНЗ) НМЦ ПТО, Чернігів, 232 с.

Лях, В. И. (1998). Тесты в физическом воспитании школьников: пособие для учителя. М.: АСТ, 272 с.

Марков, А. А., & Масленников, С.М. (2001). Метание мяча и гранаты: Х-ХI кл.: Физическая культура в школе. №5. ,С. 28-30

Матвеев, Л. П. (1991). Теория и методика физической культуры: учеб. для ин-тов физ. культуры М.: Физкультура и спорт, 543 с.

Матвеев, Л.П. (1999). Основы общей теории спорта и системы подготовки спортсменов. Киев: Олимпийская литература, 320 с.

Овсеенко, В.В., & Пилипко, В.Ф. (2005). Методика коррекции телосложения у женщин средствами оздоровительного фитнеса. Слобожанський наук. спорт. Вісник. Випуск №8. Харків: ХДАФК, 43-46 c.

Озолин, Н. Г. (2004). Настольная книга тренера. Москва, 863 с.

Платонов, В.М., & Булатова, М.М. (1995). Фізична підготовка спортсмена. Київ, 342 с.

Платонов, В. Н. ( 2004). Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения. Киев, 808 с.

Пилипко, В.Ф., Овсєєнко, В.В., & Гільова, І.С. (2007). Внедрение инновационных технологий и их элементов на уроках физической культуры Cучасні технології у сфері фізичного виховання, спорту та валеології: Зб. Тез. Міжн.(інтернет) наук. практ. конф. Х.:Акад.ВВ МВС України, 85-89 с.

Романенко, В. А. (2005). Диагностика двигательных способностей: yчебное пособие. Донецк: ДонНУ, 290с.

Сергієнко, Л. П. (2001). Тестування рухових здібностей школярів. К.: Олімпійська література, 437 с.

Теория и методика физического воспитания в 2 томах. Под ред. Т.Ю. Круцевича. (2003) Общие основы теории и методики ф.в. Том 1. К.: Олимпийская литература, 423 с.

Теория и методика физического воспитания в 2 томах. Под ред. Т.Ю. Круцевича. ( 2003) Методика ф.в. различных групп населения. Том 2. К.: Олимпийская литература, 391 с.

Фитнес-резинка (мини-бенд). URL:http://goodlooker.ru/resistance-loop.html

Цимбалюк, В. (2010). Методичні рекомендації щодо використання вправ з опором. Видавництво «Шкільний світ»., Інформаційно-методичне видання «Здоров’я та фізична культура» №5 (173), лютий, с. 1-4.

Чернов, В.С. (2007). Сначала учить, потом тренировать. Записки тренеру. Тернополь, 176 с.

Опубліковано

2020-05-06

Як цитувати

Марченко, С. І., & Лісєєнкова, М. В. (2020). Підвищення силової підготовленості старшокласниць під впливом комплексів спеціально підібраних вправ. Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту, 11, 105-110. вилучено із https://tmfv.org/apfvs2019/article/view/280