https://tmfv.org/apfvs2021/issue/feed Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту 2022-01-18T16:09:36+02:00 Open Journal Systems <div> <p><strong>XIII Всеукраїнська наукова конференція [2021]</strong><br /><strong>Щорічна Всеукраїнська наукова конференція<br /><br /></strong>Організатори конференції: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, кафедра теорії і методики фізичного виховання; редакція наукового видання «Журнал теорії та методології навчання».<br /><br />Конференція відбудеться 15 грудня 2021 року<br />Матеріали конференції приймаються до 15 листопада 2021 року<br /><br /><strong>Програма конференції передбачає роботу таких секцій:<br /></strong>Проблеми фізичного виховання і спорту в середній школі.<br />Проблеми фізичного виховання і спорту у вищій школі.<br />Проблеми формування рухових навичок в процесі фізичного виховання і спортивного тренування.<br />Проблеми юнацького спорту.<br />Інформаційні і комп’ютерні технології у фізичному вихованні і спорті.<br /><br />Робочі мови: українська, англійська.</p> </div> https://tmfv.org/apfvs2021/article/view/295 Реформа фізичного виховання майбутніх бакалаврів (кометентнісний підхід) 2022-01-14T23:06:06+02:00 Володимир Приходько komandaodi@ukr.net Володимир Салов salov.v.a@nmu.one Світлана Чернігівська kandidat2208@ukr.net Володимир Вілянський v.vilyansky@gmail.com Катерина Кравченко kravchenko.k.h@nmu.one <p><strong>Мета дослідження</strong> – обґрунтувати спрямованість і зміст реформи фізичного виховання майбутніх бакалаврів згідно компетентнісного підходу.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p><strong>Методи дослідження:</strong> вивчення літератури, абстрагування, аналіз і синтез, індукція та дедукція, ідеалізація та узагальнення, педагогічне проектування.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p><strong>Результати дослідження.</strong> Життєва компетентність випускника охоплює уміння орієнтуватися у соціальних ситуаціях, обирати ефективні способи розв’язання проблем, знання особистих якостей, достоїнств і недоліків, здатність до самовдосконалення та само змін, здатність розуміти і оцінювати інших, встановлювати адекватні способи спілкування, проявляти толерантність, уміння керувати своїм станом та обставинами свого життя.</p> <p><strong>Висновки. </strong>Першочергова увага до формування у ході занять компетентностей майбутнього бакалавра щодо здоров’язбереження - загальний тренд, єдино можливий підхід, якому слідує сучасна, у тому числі вітчизняна вища освіта.</p> 2021-12-15T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2021 Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту https://tmfv.org/apfvs2021/article/view/297 Підготовка спортивних резервів в баскетболі 2021-11-12T13:09:57+02:00 Віктор Корягін koryahinv@meta.ua Галина Гребінка koryahinv@meta.ua <p>Актуальність дослідження зумовлена потребою в аналізі існуючої системи фізичної та технічної підготовки юних баскетболістів, що уможливить на науковій основі цілеспрямовано добирати засоби та методи тренування для удосконалення структури комплексної багаторічної підготовки.<span class="Apple-converted-space"> </span></p> <p><strong>Матеріали і методи.</strong> Для проведення дослідження використовувалась «батарея» тестів, які дозволяють визначити рівень фізичної і технічної<span class="Apple-converted-space"> </span>підготовки юних баскетболістів (4).<span class="Apple-converted-space"> </span></p> <p><strong>Результати дослідження.</strong> Результати дослідження показали, що рівень фізичної і технічної підготовленості юних баскетболістів носить неоднорідний характер в різних вікових групах, що вони в цілому знаходяться<span class="Apple-converted-space"> </span>на рівні, який нижче, ніж рекомендується навчальними програмами. Це стосується ростових показників: 15 років - 181,9 см, 16 років – 187,6 см, 17 років – 190,6 см, 18 років – 196,4 см, 19 років - 199 см; та відносної висоти вистрибування: 11 років – 32,17 см, 12 років – 36,8 см, 13 років – 42,00 см, 14 років – 43,1 см, 15 років – 46,9 см, 16 років – 48,8 см, 17 років – 49,9 см, 18 років - 54 см, 19 років – 55 см.<span class="Apple-converted-space"> </span></p> <p><strong>Висновки. </strong>1. Проведені дослідження технічної і фізичної підготовленості юних баскетболістів 11-19 років показали, що вони знаходяться в цілому на більш низькому рівні, ніж рекомендується існуючими програмами. 2. Поряд з введенням нормативних показників у повному обсязі з фізичної та технічної підготовленості, раціональне розподілення часу на всі види підготовки за роками навчання дасть можливість у значній мірі підняти рівень і ефективність роботи в плані багаторічної підготовки юних баскетболістів.</p> 2021-12-15T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2021 Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту https://tmfv.org/apfvs2021/article/view/298 Особливості розвитку серцево-судинної та дихальної системи у студенток 18-22 років 2021-11-12T23:34:46+02:00 Сергій Черненко chernenko.sergey65@ukr.net Юрій Долинний mr.dya69@gmail.com Олег Олійник olegoliynyk@ukr.net Олег Гончаренко o.h.honcharenko@gmail.com <p><strong>Мета дослідження</strong> – визначити вікові особливості серцево-судинної та дихальної системи жінок 1 – 5 курсів вищої школи.</p> <p><strong>Матеріал і методи.</strong> У дослідженні взяли участь 200 студенток: 1-го курсу (n = 44); 2-го курсу (n = 38); 3-го курсу (n =42); 4-го курсу (n = 44); 5-го курсу (n = 32). Для вирішення поставлених завдань були застосовані наступні методи дослідження: аналіз науково-методичної та медичної літератури, педагогічне спостереження, метод індексів, медико-біологічні методи, констатуючий експеримент та методи математичної статистики.</p> <p><strong>Результат</strong><strong>и.</strong> У дослідженні встановлено, що у 19 років спостерігається значне погіршення результатів затримки дихання проб Штанге (49&nbsp;с) та Генче (38&nbsp;с) (Р&lt;0,05). У віці 21 рік відбувається зменшення індексу Руф'є (12,4– «задовільно») та середнього значення пульсу після навантаження (34,7), одночасно спостерігається зменшення серцевих скорочень (25,8) після стандартної паузи відновлення (Р&lt;0,05). Це вказує, що у цей період найбільш успішно відбуваються компенсаторні процеси серцево-судинної діяльності. У 21-22 роки (4-5 курс) простежується збільшення ударів пульсу до навантаження () покращуються показник пробі Штанге. Це свідчить про те, що з віком у жінок простежуються характерні ознаки гетерохронності та сенситивності функціонального стану організму.</p> <p><strong>Висновки. </strong>За результатами порівняльного аналізу функціональної підготовленості на оцінювання серцево-судинної системи серед жінок 1 – 5 курсів спостерігається, що з віком збільшується кількість студенток з результатом оцінювання індексу Руф’є «задовільно» (59,4%), а також зменшується показник «добре» (15,6%) серце. Віковому періоду 18 – 22 роки характерні ознаки гетерохронності та сенситивності розвитку функціональних систем організму, жінки демонструють кращі показники ЧСС у 21 рік та затримку дихання в умовах гіпоксії у 22 роки.</p> <p><strong>Ключові слова:</strong> жінки, індекс Руф'є, частота серцевих скорочень, проба Штанге, Генчі.</p> 2021-12-15T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2021 Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту https://tmfv.org/apfvs2021/article/view/300 Критерії оцінки фізичної працездатності і функціонального потенціалу спортсменів-аматорів 2021-11-18T18:49:11+02:00 Олена Лисенко markizalus14@gmail.com Світлана Федорчук lanasvet778899@gmail.com Олена Колосова olena_kolos@ukr.net Антоніна Ковельська markizalus14@gmail.com Станіслав Коваленко kovstas@ukr.net <p><strong>Мета дослідження. </strong>Визначити діапазон змін фізичної працездатності та максимального рівня реакції кардіореспіраторної системи у мало тренованих осіб, які почали займатися спортом після 20 років і намагаються приймати участь в змаганнях з триатлону, марафону, велоспорту</p> <p><strong>Матеріали і методи. </strong>У 69 мало тренованих людей вивчали реакцію кардіореспіраторної системи та фізичну працездатність спортсменів-аматорів в умовах тестового навантаження на аеробні здібності.</p> <p><strong>Результати. </strong>З використанням сучасного ергоспірометричного комплексу «Oxycon Pro» визначили групи спортсменів-аматорів за значенням «критичної» потужності роботи в стандартних умовах тестування максимального споживання кисню. У спортсменів-аматорів рівень фізичної працездатності залежить від стажу їх спортивного тренування та віку, в якому почали аматори систематично тренуватися.</p> <p><strong>Висновки. </strong>Надана інформація дозволить визначити рівень підготовленості спортсменів-аматорів, що підвищить ефективність спортивної підготовки спортсменів різного рівня тренованості та стажу.</p> 2021-12-15T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2021 Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту https://tmfv.org/apfvs2021/article/view/302 Дискримінантний аналіз: ефективність процесу навчання стійки силою на голові і руках хлопців 14 років 2022-01-15T13:37:51+02:00 Інна Мугурдінова innamugurdinova@gmail.com Сергій Єрмаков sportart@gmail.com <p><strong>Мета дослідження</strong> – визначити вплив режимів виконання вправ<span class="Apple-converted-space">&nbsp; </span>на ефективність процесу навчання стійки силою на голові і руках хлопців 14 років.</p> <p><strong>Матеріали і методи. </strong>У дослідженні прийняли участь 20 хлопців 14 років.<span class="Apple-converted-space">&nbsp; </span>Діти та їхні батьки були інформовані про всі особливості дослідження і дали згоду на участь в експерименті. Для вирішення поставлених завдань були використані методи дослідження: вивчення та аналіз науково-методичної літератури; педагогічне спостереження, хронометраж навчальних завдань; педагогічний експеримент, методи математичної статистики, дискримінантний аналіз.</p> <p><strong>Результати.</strong> Приймається припущення про суттєвий вплив режимів чергування повторень вправ та інтервалу відпочинку на ефективність навчання стійки силою на голові і руках хлопців 14 років. Встановлено що режим 6 підходів по 1 разу з інтервалом відпочинку 60 с має більшу ефективність ніж режим 6 підходів по 2 рази з інтервалом відпочинку 60 с у процесі навчання 2, 4, 5 та 6 серій навчальних завдань<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p><strong>Висновки. </strong>На основі аналізу нормованих, структурних коефіцієнтів та центроїдів груп визначено, що режими виконання вправ мають суттєвий вплив на процес навчання стійки силою на голові і руках хлопців 14 років на уроках фізичної культури. Результати класифікації груп показують, що 100 % вихідних згрупованих спостережень класифіковано правильно.</p> 2021-12-15T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2021 Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту https://tmfv.org/apfvs2021/article/view/303 Дискримінантний аналіз: ефективність процесу навчання стійки силою на голові і руках хлопців 15 років 2022-01-16T21:36:17+02:00 Кирило Сєдих kirillsedyh59@gmail.com Ольга Іващенко ivashchenko@hnpu.edu.ua Вікторія Веремеєнко viktoriaveremeenko91@gmail.com <p><strong>Мета дослідження</strong> – визначити вплив режимів виконання вправ на ефективність процесу навчання стійки силою на голові і руках хлопців 15 років.</p> <p><strong>Матеріали і методи.</strong> У дослідженні прийняли участь 20 хлопців 15 років.<span class="Apple-converted-space">&nbsp; </span>Діти та їхні батьки були інформовані про всі особливості дослідження і дали згоду на участь в експерименті. Для вирішення поставлених завдань були використані методи дослідження: вивчення та аналіз науково-методичної літератури; педагогічне спостереження, хронометраж навчальних завдань; педагогічний експеримент, методи математичної статистики, дискримінантний аналіз.</p> <p><strong>Результати.</strong> Приймається припущення про суттєвий вплив режимів чергування повторень вправ та інтервалу відпочинку на ефективність навчання стійки силою на голові і руках хлопців 15 років. Встановлено, що статистично значущі розбіжності у кількості повторень спостерігаються у виконанні всіх навчальних завдань. Хлопці 15 років, які використовують другий режим (6 підходів по 2 рази з інтервалом відпочинку 60 с), витрачають менше повторень на оволодіння 1, 3, 4, 5 та 6 серії рухових завдань. Хлопці 15 років, які використовують перший режим (6 підходів по 1 разу з інтервалом відпочинку 60 с) витрачають менше повторень на оволодіння другої серії навчальних завдань (вправи на оволодіння вихідних і кінцевих положень).<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p><strong>Висновки. </strong>На основі аналізу нормованих, структурних коефіцієнтів та центроїдів груп визначено, що режими виконання вправ мають суттєвий вплив на процес навчання стійки силою на голові і руках хлопців 15 років на уроках фізичної культури. Результати класифікації груп показують, що 100 % вихідних згрупованих спостережень класифіковано вірно. Встановлено що режим 6 підходів по 2 рази з інтервалом відпочинку 60 с має більшу ефективність ніж режим 6 підходів по 1 разу з інтервалом відпочинку 60 с у процесі навчання 1, 3, 4, 5 та 6 серії рухових завдань.</p> 2021-12-15T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2021 Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту https://tmfv.org/apfvs2021/article/view/304 Структурний підхід до оцінки програми навчання перевороту убік дівчат 14 років 2022-01-17T15:09:07+02:00 Михайло Харьковщенко mixa199710@gmail.com Сергій Єрмаков sportart@gmail.com <p><strong>Мета дослідження</strong> – визначити особливості програмованого навчання перевороту убік дівчат 14 років.</p> <p><strong>Матеріал і методи.</strong> У дослідженні прийняли участь 20 дівчат 14 років.<span class="Apple-converted-space">&nbsp; </span>Діти та їхні батьки були інформовані про всі особливості дослідження і дали згоду на участь в експерименті. Для вирішення поставлених завдань були використані методи дослідження: вивчення та аналіз науково-методичної літератури; педагогічне спостереження, хронометраж навчальних завдань; педагогічний експеримент, методи математичної статистики, факторний аналіз, метод найближчих сусідів.</p> <p><strong>Результати.</strong> Аналіз ефективності програми навчання перевороту убік дівчат 14 років при різних режимах повторень (1 – режим 6 підходів по 1 разу з інтервалом відпочинку 60 с; 2 – режим 6 підходів по 2 рази з інтервалом відпочинку 60 с) показав, що дівчата першої групи витрачають менше повторень на оволодіння перевороту убік ніж дівчата другої групи (p &lt; 0,05). Отже режими повторень статистично достовірно мають різний вплив на формування рухової навички перевороту убік у дівчат 14 років. Аналіз спільностей дозволив встановити, що компоненти програми взаємозв’язані.</p> <p><strong>Висновки.</strong> На основі факторного аналізу встановлено, що програми навчання упорядковані за методом алгоритмічних розпоряджень мають комбінований характер. Аналіз спільностей дозволив встановити, що компоненти програми взаємозв’язані. Найбільшу кореляцію мають 2, 3 та 5 серії навчальних завдань і забезпечують умови для навчання<span class="Apple-converted-space">&nbsp; </span>перевороту убік дівчат 14 років. Оптимізація кількості повторень вправи залежить від швидкості засвоєння вправ третьої і четвертої серії навчальних завдань.</p> 2021-12-15T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2021 Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту https://tmfv.org/apfvs2021/article/view/294 Дискримінантний аналіз: вплив кількості повторень на ефективність процесу навчання перевороту убік хлопців 15 років 2021-10-24T14:06:13+03:00 Дмитро Іванов dimonivanov2610@gmail.com Ольга Іващенко kaf-tmfv-olfk@hnpu.edu.ua Павол Бартік pavol.bartik@umb.sk <p><strong>Мета дослідження</strong> – визначити ефективність різноманітних варіантів побудови процесу навчання перевороту убік хлопців 15 років.</p> <p><strong>Матеріали і методи.</strong> У дослідженні прийняли 40 хлопців 15 років.&nbsp; Діти та їхні батьки були інформовані про всі особливості дослідження і дали згоду на участь в експерименті. Для вирішення поставлених завдань були використані: педагогічний експеримент, дискримінантний аналіз.</p> <p><strong>Результати.</strong> Встановлено що 6 повторень по 1 разу з інтервалом відпочинку 60 с має більшу ефективність ніж 6 повторень по 2 рази з інтервалом відпочинку 60 с у процесі навчання умінню оцінювати виконання рухів за часом (p &lt; 0,001). Менша кількість повторень при першому режимі виконання вправ необхідна і для оволодіння перевороту убік в цілому.</p> <p><strong>Висновки.</strong> На основі аналізу центроїдів груп визначено, що 6 повторень вправи (6 підходів по 1 разу з інтервалом відпочинку 60 с) має суттєвий вплив на процес формування навички виконання перевороту у бік хлопців 15 років на уроках фізичної культури. Результати класифікації груп показують, що 95,0 % вихідних згрупованих спостережень класифіковано вірно.</p> 2021-12-15T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2021 Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту https://tmfv.org/apfvs2021/article/view/305 Структурний підхід до оцінки програми навчання перевороту убік дівчат 15 років 2022-01-17T16:11:01+02:00 Аліна Шуєва alinkashueva@gmail.com Ольга Іващенко ivashchenko@hnpu.edu.ua Владіслав Ягелло wjagiello1@wp.pl <p><strong>Мета дослідження</strong> – визначити особливості програмованого навчання перевороту убік хлопців 14 років.</p> <p><strong>Матеріал і методи.</strong> У дослідженні прийняли участь 20 дівчат 15 років. Діти та їхні батьки були інформовані про всі особливості дослідження і дали згоду на участь в експерименті. Для вирішення поставлених завдань були використані методи дослідження: вивчення та аналіз науково-методичної літератури; педагогічне спостереження, хронометраж навчальних завдань; педагогічний експеримент, методи математичної статистики, факторний аналіз, метод найближчих сусідів.</p> <p><strong>Результати.</strong> Аналіз спільностей дозволив встановити, що компоненти програми взаємозв’язані. Найбільшу кореляцію мають ІV, V та VI серії навчальних завдань. І, ІІІ та IV серії навчальних завдань об’єднуються в одну плеяду і забезпечують умови для навчання перевороту убік дівчат 15 років<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p><strong>Висновки.</strong> У дослідженні отримано факторні моделі програми навчання які на 70,645% та 68,468% пояснюють варіацію результатів. Моделі характеризують двох факторну структуру програми навчання у якій кожне навчальне завдання має тісний зв’язок між собою, що свідчить про їх ефективний підбір. Встановлено що найбільш зв’язані між собою є завдання 1, 2 та 3 серії і завдання 3, 4 та 5 серії, що підтверджує комбінований характер методу алгоритмічних розпоряджень. Оптимізація кількості повторень вправи в цілому (VI серія завдань) залежить від обсягу виконання вправ другої і п’ятої серії навчальних завдань.</p> 2021-12-15T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2021 Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту https://tmfv.org/apfvs2021/article/view/306 Структурний підхід до оцінки програми навчання перевороту убік хлопців 14 років 2022-01-17T19:27:41+02:00 Альона Супрун alyonasuprun1987@gmail.com Ольга Іващенко ivashchenko@hnpu.edu.ua Мирослава Цислицька cudaki@op.pl <p><strong>Мета дослідження </strong>– визначити особливості програмованого навчання перевороту убік хлопців 14 років.</p> <p><strong>Матеріали і методи.</strong> У дослідженні прийняли участь 20 хлопців 14 років. Діти та їхні батьки були інформовані про всі особливості дослідження і дали згоду на участь в експерименті. Для вирішення поставлених завдань були використані методи дослідження: вивчення та аналіз науково-методичної літератури; педагогічне спостереження, хронометраж навчальних завдань; педагогічний експеримент, методи математичної статистики, факторний аналіз.</p> <p><strong>Результати.</strong> Аналіз спільностей дозволив встановити, що компоненти програми взаємозв’язані. І, ІІ та IV серії навчальних завдань об’єднуються в одну плеяду і забезпечують умови для навчання перевороту убік хлопців 14 років.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p><strong>Висновки.</strong> У результаті факторного аналізу отримано двох факторну модель програми навчання у якій кожне навчальне завдання має тісний зв’язок між собою, що свідчить свідчить про їх ефективний підбір.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> 2021-12-15T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2021 Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту https://tmfv.org/apfvs2021/article/view/296 Дискримінантний аналіз: вплив кількості повторень на ефективність процесу навчання перевороту убік хлопців 14 років 2021-10-31T21:16:24+02:00 Андрій Беззуб andbezzub55@gmail.com Oleg Khudolii khudolii@hnpu.edu.ua Радослав Мушкета muszkieta@umk.pl <p><strong>Мета дослідження</strong> – визначити вплив режимів виконання вправ&nbsp; на ефективність процесу навчання перевороту убік хлопців 14 років.</p> <p><strong>Матеріали і методи.</strong> У дослідженні прийняли участь 20 хлопців 14 років.&nbsp; Для вирішення поставлених завдань були використані методи дослідження: вивчення та аналіз науково-методичної літератури; педагогічне спостереження, хронометраж навчальних завдань; педагогічний експеримент, дискримінантний аналіз.</p> <p><strong>Результати.</strong> Встановлено що режим 6 підходів по 2 рази з інтервалом відпочинку 60 с має більшу ефективність ніж режим 6 підходів по 1 разу з інтервалом відпочинку 60 с у процесі навчання першої, другої та четвертої серії завдань (p &lt; 0,05). Режим 6 підходів по 1 разу з інтервалом відпочинку 60 с має більшу ефективність у процесі навчання п’ятої та шостої серій завдань (p&lt;0,05).</p> <p><strong>Висновки.</strong> На основі аналізу центроїдів груп визначено, що режими виконання вправ мають суттєвий вплив на процес формування навички виконання перевороту убік хлопців 14 років на уроках фізичної культури. Результати класифікації груп показують, що 100 % вихідних згрупованих спостережень класифіковано вірно.</p> 2021-12-15T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2021 Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту https://tmfv.org/apfvs2021/article/view/307 Дискримінантний аналіз: ефективність процесу навчання перевороту убік дівчат 14 років 2022-01-17T20:06:51+02:00 Інна Калістратова kalinina.24.inna@gmail.com Олег Худолій khudolii@hnpu.edu.ua Владімір Потоп vladimir_potop@yahoo.com <p><strong>Мета дослідження</strong> – визначити вплив режимів виконання вправ<span class="Apple-converted-space">&nbsp; </span>на ефективність процесу навчання перевороту убік дівчат 14 років.</p> <p><strong>Матеріали і методи. </strong>У дослідженні прийняли участь 20 дівчат 14 років.<span class="Apple-converted-space">&nbsp; </span>Діти та їхні батьки були інформовані про всі особливості дослідження і дали згоду на участь в експерименті. Для вирішення поставлених завдань були використані методи дослідження: вивчення та аналіз науково-методичної літератури; педагогічне спостереження, хронометраж навчальних завдань; педагогічний експеримент, методи математичної статистики, дискримінантний аналіз.</p> <p><strong>Результати.</strong> Встановлено, що статистично значущі розбіжності у кількості повторень спостерігалися у виконанні всіх серій навчальних завдань, крім третьої (p &lt; 0,05). Дівчата 14 років, які використовували перший режим (6 підходів по 1 разу з інтервалом відпочинку 60 с), витрачали менше повторень на оволодіння рухами першої, другої, четвертої, п’ятої та шостої серії завдань (p &lt; 0,05). Дівчата 14 років, які використовували другий режим (6 підходів по 2 рази з інтервалом відпочинку 60 с), витрачали менше повторень на оволодіння рухами третьої серії завдань (p &lt; 0,05).</p> <p><strong>Висновки.</strong> Дискримінантний аналіз дозволив визначити вплив кількості повторень на ефективність формування навички виконання перевороту убік дівчат 14 років.</p> <p>На основі аналізу центроїдів груп визначено, що режими виконання вправ мають суттєвий вплив на процес формування навички виконання перевороту убік дівчат 14 років на уроках фізичної культури. Результати класифікації груп показують, що 100 % вихідних згрупованих спостережень класифіковано правильно.</p> 2021-12-15T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2021 Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту https://tmfv.org/apfvs2021/article/view/308 Дискримінантний аналіз: ефективність процесу формування рухових навичок у дівчат 15 років 2022-01-18T16:09:36+02:00 Давид Медко davidmedko777@gmail.com Олег Худолій khudolii@hnpu.edu.ua <p><strong>Мета дослідження</strong> – визначити вплив режимів виконання вправ<span class="Apple-converted-space">&nbsp; </span>на ефективність процесу навчання перевороту убік дівчат 15 років.</p> <p><strong>Матеріали і методи.</strong> У дослідженні прийняли участь 20 дівчат 15 років.<span class="Apple-converted-space">&nbsp; </span>Діти та їхні батьки були інформовані про всі особливості дослідження і дали згоду на участь в експерименті. Для вирішення поставлених завдань були використані методи дослідження: вивчення та аналіз науково-методичної літератури; педагогічне спостереження, хронометраж навчальних завдань; педагогічний експеримент, методи математичної статистики, дискримінантний аналіз.</p> <p><strong>Результати.</strong> Аналіз середніх значень вказує, що статистично значущі розбіжності у кількості повторень спостерігаються у виконанні<span class="Apple-converted-space">&nbsp; </span>1, 2 та 4 серій навчальних завдань (p &lt; 0,05). Дівчата 15 років, які використовують перший режим (6 підходів по 1 разу з інтервалом відпочинку 60 с), витрачають менше повторень на оволодіння рухів першої (вправи для розвитку рухових здібностей) та другої (вправи на оволодіння вихідних і кінцевих положень) серій завдань. Дівчата, які використовують другий режим (6 підходів по 2 рази з інтервалом відпочинку 60 с), витрачають менше повторень на оволодіння рухів четвертої серії завдань (уміння оцінювати виконання рухів в просторі, за часом і м’язовими зусиллями) (p &lt; 0,05)</p> <p><strong>Висновки. </strong>Дискримінантний аналіз дозволив визначити вплив кількості повторень на ефективність формування навички виконання перевороту убік дівчат 15 років.</p> <p>У процесі формування рухових навичок можуть використовуватися як перший так і другий варіант режиму виконання фізичних вправ та інтервалу відпочинку. Для 1, 2 серії завдань рекомендується використовувати<span class="Apple-converted-space">&nbsp; </span>6 підходів по 1 разу з інтервалом відпочинку 60 с; для 3, 5 і 6 серії завдань – 6 підходів по 1 разу з інтервалом відпочинку 60 с або 6 підходів по 2 рази з інтервалом відпочинку 60 с; для 4 серія – 6 підходів по 2 рази з інтервалом відпочинку 60 с.</p> 2021-12-15T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2021 Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту https://tmfv.org/apfvs2021/article/view/288 Навчання техніки удару ногою в сторону «йоко гері кекомі» хлопців 10 років 2021-10-22T14:25:25+03:00 Артур Літвін arturlitvin1999@gmail.com Світлана Марченко sport-svet1968@ukr.net <p><strong>Мета дослідження</strong> – експериментально встановити оптимальні умови навантаження для побудови серії навчальних завдань спрямованих на засвоєння вправи «Удар ногою в сторону «йоко гері кекомі» на середньому рівні «чудан».</p> <p><strong>Матеріали і методи.</strong> У дослідженні взяли участь 32 хлопці 10 років. Діти та їхні батьки були інформовані про всі особливості дослідження і дали згоду на участь в експерименті. Для вирішення поставлених завдань були використані методи дослідження: вивчення та аналіз науково-методичної літератури, педагогічне спостереження, хронометраж навчальних завдань, педагогічний експеримент, методи математичної статистики, методи математичного планування експерименту. У процесі навчання використовувався метод алгоритмічних розпоряджень.</p> <p><strong>Результати.</strong> Дисперсійний аналіз виявив процентний вплив предикторів (Х1, Х2) в серіях програми навчання удару ногою в сторону «йоко гері кекомі»: 1 серія – Х1 (63,8%), Х2 (24,0%, негативний); 2 серія – Х1 (69,0%); 3 серія – Х1 (62,6%), Х1Х2 (27,4%); 4 серія – Х1 (74,6%), Х2 (21,6%, негативний); 5 серія – Х1 (91,0%), Х1Х2 (6,4%); 6 серія – Х1 (84,8%), Х2 (10,3%).</p> <p><strong>Висновки.</strong> Для раціональної організації процесу навчання удару ногою в сторону «йоко гері кекомі» хлопців 10 років за програмою алгоритмічних розпоряджень, рекомендуємо дотримуватись наступного режиму навантаження: 1 серія – 4 підходи, інтервал відпочинку 60 с; 2 серія – 4 підходи, інтервал відпочинку 60 – 120 с; 3 серія – 4 підходи, інтервал відпочинку 120 с; 4 серія – 4 підходи, інтервал відпочинку 60 с; 5 серія – 4 підходи, інтервал відпочинку 120 с; 6 серія – 4 підходи, інтервал відпочинку 120 с.</p> 2021-12-15T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2021 Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту https://tmfv.org/apfvs2021/article/view/289 Навчання техніки удару ногою назад «уширо гері кекомі» хлопців 10 років 2021-10-22T14:54:22+03:00 Єгор Міненко egorminenko3@gmail.com Світлана Марченко sport-svet1968@ukr.net <p><strong>Мета дослідження</strong> – обґрунтувати вплив різних варіантів виконання вправ, а саме: кількості підходів (Х<sub>1</sub>) та інтервалів відпочинку (Х<sub>2</sub>) на засвоєння техніки виконання удару ногою назад з розворотом «уширо гері» хлопців 10 років.</p> <p><strong>Матеріали і методи.</strong> У дослідженні взяли участь 32 хлопці 10 років. Діти та їхні батьки були інформовані про всі особливості дослідження і дали згоду на участь в експерименті. Для вирішення поставлених завдань були використані методи дослідження: вивчення та аналіз науково-методичної літератури, педагогічне спостереження, хронометраж навчальних завдань, педагогічний експеримент, методи математичної статистики, методи математичного планування експерименту. У процесі навчання використовувався метод алгоритмічних розпоряджень.</p> <p><strong>Результати.</strong> Пояснюючі змінні (Х<sub>1</sub>, Х<sub>2</sub>) відіграють свою певну роль у зміні показника навченості вправі «Удар ногою назад з розворотом «уширо гері» (Y) протягом усього експерименту. Перевірка на адекватність за критерієм Фішера показала що розраховані коефіцієнти регресії статистично значимі (Fр&lt;Fкр). Дисперсійний аналіз виявив процентний вплив кожної пояснюючої змінної (Х<sub>1</sub>, Х<sub>2</sub>) в усіх серіях програми навчання удару ногою назад з розворотом «уширо гері»: 1 серія – Х<sub>1</sub> (83,4%), Х<sub>2</sub> (15,9%); 2 серія – Х<sub>1</sub> (42,2%), Х<sub>2</sub> (33,0%); 3 серія – Х<sub>1</sub> (62,4%), Х<sub>1</sub>Х<sub>2</sub> (37,5%); 4 серія – Х<sub>1</sub> (52,6%), Х<sub>1</sub>Х<sub>2</sub> (28,5%); 5 серія – Х<sub>1</sub> (74,8%), Х2 (22,2%); 6 серія – Х<sub>1</sub> (80,29%), Х<sub>2</sub> (12,26%).</p> <p><strong>Висновки.</strong> Максимальний ефект результативної ознаки (Y) у серіях завдань розробленої програми навчання удару ногою «уширо гері кекомі» був отриманий від наступних режимів виконання фізичних вправ: 1 серія – 4 підходи, інтервал відпочинку 60 с; 2 серія – 4 підходи, інтервал відпочинку 60 с; 3 серія – 4 підходи, інтервал відпочинку 120 с; 4 серія – 4 підходи, інтервал відпочинку 120 с; 5 серія – 4 підходи, інтервал відпочинку 120 с; 6 серія – 4 підходи, інтервал відпочинку 120 с.</p> 2021-12-15T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2021 Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту https://tmfv.org/apfvs2021/article/view/290 Організація відбору в секцію кіокушинкай карате хлопців 8 років 2021-10-22T15:14:05+03:00 Софія Мухіна sofiya.muhina3@gmail.com Світлана Марченко sport-svet1968@ukr.net <p><strong>Мета дослідження</strong> – визначити факторну модель морфофункціональної та рухової підготовленості хлопців 8 років на етапі початкового відбору до спортивної секції кіокушинкай карате.</p> <p><strong>Матеріали і методи.</strong> У дослідженні взяли участь 32 хлопці 8 років. Діти та їхні батьки були інформовані про всі особливості дослідження і дали згоду на участь в експерименті. Для вирішення поставлених завдань були використані методи дослідження: теоретичного аналізу і узагальнення даних науково-методичної літератури; хронометражу навчальних завдань; педагогічного тестування; методи математико-статистичної обробки даних.</p> <p><strong>Результати.</strong> Отримана факторна модель комплексної оцінки перспективності хлопців 8 років у процесі відбору на початковому етапі спортивної підготовки. У результаті аналізу кореляційної залежності між тестовими завданнями встановлено їх високу інформативність. Пріоритетне місце у факторній структурі займають антропометричні показники та процеси розвитку швидкісних, швидкісно-силових та координаційних здібностей.</p> <p><strong>Висновки.</strong> Найбільшу інформативність для комплексної оцінки перспективності дітей під час відбору для занять у спортивній секції карате мають результати тестів: «Біг 30 м» (,889), «Стрибок у довжину з місця» (,748), «Окружність грудей» (,839), «Маса тіла» (,801), «Стійка на одній нозі з закритими очима» (,834), «Ходьба по прямій лінії після 5 обертів» (,855).</p> 2021-12-15T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2021 Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту https://tmfv.org/apfvs2021/article/view/291 Структурна модель відбору дівчат 9 років в секцію кіокушинкай карате 2021-10-22T21:50:57+03:00 Владислав Дрюков vladdryukov@gmail.com Світлана Марченко sport-svet1968@ukr.net <p><strong>Мета дослідження</strong> – визначити факторну модель морфофункціональної та рухової підготовленості дівчат 9 років на етапі початкового відбору до спортивної секції кіокушинкай карате.</p> <p><strong>Матеріали і методи. </strong>У дослідженні взяли участь 34 дівчини 9 років. Діти та їхні батьки були інформовані про всі особливості дослідження і дали згоду на участь в експерименті. Для вирішення поставлених завдань були використані методи дослідження: теоретичного аналізу і узагальнення даних науково-методичної літератури; педагогічного тестування; методи математико-статистичної обробки даних.</p> <p><strong>Результати.</strong> Найбільшу інформативність для комплексної оцінки перспективності дітей під час відбору для занять у спортивній секції карате мають результати тестів: «Підтягування у змішаному висі на канаті» (,919), «Біг 30 метрів з високого старту» (,865) та «Нахил тулуба вперед із положення сидячи» (,848). Достатньо інформативними виявились тести, які характеризують антропометричні показники: «Окружність грудей» (,746), «Маса тіла» (,807), «Довжина тіла» (,739) та мофрфофункціональні показники «Життєва ємність легень» (,747), «Динамометрія правої руки» (,804), «Динамометрія лівої руки» (,754).</p> <p><strong>Висновки.</strong> Факторний аналіз дав можливість виділити фактори з найвищим вкладом в сумарну дисперсію показників. За результатами факторного аналізу побудовано оптимальну програму відбору пріоритетне місце в якій займають антропометричні, морфофункціональні показники і процеси розвитку рухових здібностей.</p> 2021-12-15T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2021 Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту https://tmfv.org/apfvs2021/article/view/292 Особливості розвитку швидкості на спортивно-оздоровчому етапі підготовки в кіокушинкай карате 2021-10-22T21:58:06+03:00 Микола Зимогляд zimoglyad1990k@gmail.com Світлана Марченко sport-svet1968@ukr.net <p><strong>Мета дослідження</strong> – визначити особливості прояву гендерних відмінностей у швидкісній підготовленості школярів молодших класів, які займаються в секції карате на спортивно-оздоровчому етапі.</p> <p><strong>Матеріали і методи.</strong> У дослідженні прийняли участь дівчатка 7 років (n=10), 8 років (n=10), 9 років (n=15), 10 років (n=15); хлопчики 7 років (n=10), 8 років (n=10), 9 років (n=15), 10 років (n=15). Діти та їхні батьки були інформовані про всі особливості дослідження і дали згоду на участь в експерименті. Для вирішення поставлених завдань були використані методи дослідження: аналіз науково-методичної літератури, педагогічне тестування та методи математичної статистики обробки результатів дослідження.</p> <p><strong>Результати.</strong> За результатами тестування спостерігаються статистично достовірні гендерні розбіжності за показниками тестів: біг 30 м – 9 років (p=0,001), 10 років (p=0,013); стрибок у довжину з місця – 7 (p=0,005), 8 (p=0,004), 9 (p=0,001), 10 (p=0,015) років; човниковий біг 4х9 м – 8 (p=0,009), 9 (p=0,006), 10 (p=0,011) років; стрибки зі скакалкою – 10 (p=0,049) років; індексу швидкості – 9 (p=0,001) років; індекс швидкісної сили – 7 (p=0,001), 9 (p=0,0001), 10 (p=0,03) років.</p> <p><strong>Висновки.</strong> Встановлено, що відмінності існують, але в кожній віковій групі вони різні. В 7 років діти мало відрізняються за гендерними ознаками, але з віком збільшується кількість структурних елементів швидкісної підготовленості за якими показники дівчат і хлопців статистично різні.</p> 2021-12-15T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2021 Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту